KELLOGGS CORN FLAKES 500G
KELLOGGS FRUIT N FIBRE 750G
KELLOGGS FROSTIES 500G
KELLOGG'S BARS RICE KRISPIES 6X20G
KELLOGG'S BARS FROSTIES 6X25G
KELLOGG'S BARS COCO-POPS 6X20G
KELLOGG'S BARS A/BRAN 6X40G ORIGINAL
KELLOGG'S BARS NUTRI GRAIN 6X45G CHOC
KELLOGG'S BARS CHEWY DELIGHT 4X24G MILK
KELLOGGS BARS CHEWY DELIGHT 4X24G DARK
KELLOGG'S BARS A/BRAN 6X40G CHOC
KELLOGG'S NUTTY CHEWY 4X32G CHOC&ALMOND
KELLOGG'S SPECIAL K DARK CHOCOLATE 290G
KELLOGG'S PROTEIN BARS 4X28G B/CURRANT
KELLOGG'S PROTEIN BARS 4X28G COCOA
KELLOGG'S OAT BARS SPECIAL K 5X27G CHOC
KELLOGG'S BARS SPECIAL K 5X27G CRANBERRY
KELLOGGS W.K. GRANOLA 300G COCOA&HAZEL
KELLOGG'S BARS N.G. 6X45G RAISINS 60COFF
KELLOGGS SPECIAL K 500G RED BER €1 OFF
KELLOGGS SPECIAL K 750G €4.99
KELLOGGS COCO POPS 480G 1EURO OFF
KELLOGGS CHOCOKRAVE 375G NOCCI 50C OFF
KELLOGGS CHOCOKRAVE 375G MILK 50C OFF
KELLOGGS CRUNC MUESLI 500G CLASS 50COFF
KELLOGGS CRUNCH MUESLI 500G FRUIT 50c OF
KELLOGGS CRUNCH MUESLI 500G CHOC 50c OFF
KELLOGGS RICE KRISPIES 510G OFFER